Energiebeleid

 

Met het energiebeleid wordt beoogd om op een effectieve en efficiënte manier de maatregelen af te stemmen op de behoefte van de eigen organisatie en haar klanten. Uitgangspunt voor het energiebeleid is het naar beneden brengen van het energieverbruik van het datacenter conform de afspraken die gemaakt zijn in de Meerjaren afspraak Energie Effiency (MJA3). Er wordt daarbij gezocht naar een evenwichtige kosten / baten afweging bij het nemen van maatregelen die het verbruik van energie binnen het datacenter omlaag brengen zonder dat de bedrijfszekerheid in gevaar komt. De doelstelling van DCF ten aanzien van energiebeleid is als volgt geformuleerd: DCF streeft naar continue verbetering van de energieprestatie en preventie van het energieverbruik bij zowel DCF zelf als bij klanten van DCF. Om deze doelstelling concreet invulling te geven zijn de volgende targets gedefinieerd:

  • ISO 27001 certificering 
  • EEP uitgevoerd 

Het energiebeleid is verder uitgewerkt in een energieprogramma. De verantwoordelijkheid voor het energieprogramma ligt bij het management. Controletaak ligt bij de directeur. Vanwege de kleine personele omvang, is de rol van energiecoördinator bij een aantal mensen belegd:

  • Directeur DCF: eindverantwoordelijke voor het energieprogramma; verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren van procesmatige verbeteringen
  • Hoofd engineering: verantwoordelijk voor het bedenken en implementeren van technische verbeteringen.